Venca sustenta la seva plataforma d'e-commerce sobre Nexica Cloud

Necessitats del client

La naturalesa del negoci (promocions, campanyes contínues, aparadors de moda...) feia que Venca necessités una plataforma robusta que pogués tolerar grans pics de concentració d'activitat en curts espais de temps. De forma anàloga, l'elevat volum d’imatges que alimenta el seu catàleg i la seva pàgina web feia necessari disposar d'una tecnologia capaç de suportar aquestes transferències contínues gairebé sense retards.

Com a conseqüència del caràcter crític del servei, vinculat directament al negoci, Venca també desitjava mantenir el control dels processos i, en especial, garantir l'accés a l'administració al proveïdor extern que desenvolupava i mantenia la seva aplicació de venda en línia.

Solució autescalable

Una vegada analitzades detalladament les característiques de Venca i les seves necessitats tant actuals com futures, Econocom Nexica va optar per un model de servei IT basat en una plataforma de cloud computing en modalitat on demand (pagament per ús), amb administració de la capa d'infraestructura de tots els serveis i un suport actiu sobre la resta de capes del servei. La gestió es va delegar al client. D'aquesta manera es garantia l'acompliment dels requisits bàsics del projecte: elasticitat, disponibilitat, millora en els temps de resposta i control sobre la plataforma.

D'altra banda, un enllaç de fibra d'alta capacitat connecta la seu del client amb el centre de processament de dades (CPD) d'Econocom Nexica, de manera que es garanteix una qualitat òptima de les comunicacions amb la base de dades i l’ERP corporatiu i s’obté un temps de resposta de pocs mil·lisegons en les transferències d'actualització del catàleg. La flexibilitat que proporciona la ubicació del CPD d'Econocom Nexica per oferir enllaços amb diferents tecnologies i proveïdors va facilitar enormement el ràpid desplegament del servei.

En un sector amb una gran competència, com és la venda de moda en línia, és imprescindible disposar d’eines que permetin oferir als usuaris finals una experiència de navegació positiva dins del site. Venca necessitava una plataforma tecnològicament avançada capaç d’oferir una resposta àgil, fins i tot durant les campanyes de consum massives. L'experiència d'Econocom Nexica en entorns de comerç electrònic de gran consum va generar confiança a Venca
 

Beneficis Cloud

En un sector amb una gran competència, com és la venda de moda en línia, en el qual és necessari que la renovació del catàleg i la comunicació de l'oferta siguin molt àgils, la infraestructura que suporta el servei del client respon ara a la casuística del seu negoci. Venca disposa d'una solució tecnològica renovada i flexible, que es pot dimensionar en funció de la demanda i ajustar-se a períodes vall. El client manté sempre el control del consum de recursos i, per tant també, dels costos del servei. La plataforma basada en Cloud desenvolupada per Econocom Nexica ha respost perfectament a les expectatives tant durant l'exigent període de proves com un cop en funcionament, amb campanyes d'e-commerce reals.

Nexica Cloud ha respost perfectament a les expectatives, tant durant el període de proves com un cop en funcionament, amb campanyes d'e-commerce reals

Venca necessitava un proveïdor que millorés el temps de resposta entre la web i el seu ERP corporatiu. Econocom Nexica ofereix respostes d'uns 2 mil·lisegons, una cadència que respon a les necessitats de Venca 

 

Venca
Cliente: 
Venca
Sector: 
Moda y más: e-commerce
Web: 
https://www.venca.es/