Compliment de la normativa en matèria de protecció de dades

 

Responsable Econocom Nexica, SLU
Finalitat Tractem les teves dades personals per tal de:
Gestionar la nostra relació comercial i les sol·licituds que ens facis arribar mitjançant la pàgina web.
Enviar-te comunicacions comercials sobre els nostres productes o serveis, fins i tot un cop finalitzat el contracte.
Elaborar perfils comercials per enviar-te informació sobre els nostres productes o serveis.
Legitimació Pel que fa a la gestió, el desenvolupament i el compliment de la relació comercial.
Pel que fa a l’enviament de comunicacions comercials i l’elaboració de perfils comercials, l’interès legítim o el consentiment per part de la persona interessada.
Pots revocar el consentiment en qualsevol moment.
Destinataris Organismes oficials, quan hi hagi una obligació legal.
Les teves dades no es transferiran a escala internacional.
Sí que hi haurà persones, però que podran accedir a les teves dades personals com a conseqüència dels serveis que ofereixen a Econocom Nexica, SLU
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional.

 

Informació addicional

Identificació del responsable del tractament de les dades:
  • Identitat: Econocom Nexica, SLU
  • Adreça: c. Acer, 30, 1r 4a. 08038 Barcelona
  • Telèfon: 900 800 296
  • Correu electrònic: rgpd@nexica.com
 
Finalitat del tractament de les dades personals

Tractarem les dades personals per tal de gestionar les sol·licituds dutes a terme a la pàgina web, ja sigui mitjançant el formulari de contacte o qualsevol altre tipus d’imprès en línia, o bé a través d’una petició feta per correu electrònic. Aquestes sol·licituds poden fer referència, entre d’altres, a la gestió d’una petició, la resposta a una sol·licitud d’informació comercial, la sol·licitud d’una feina o, si s’escau, l’alta als butlletins informatius de l’empresa, així com a qualsevol altra interacció entre l’usuari de la web i Econocom Nexica, SLU que tingui per objectiu satisfer les necessitats de l’usuari, ja es tracti d’un client, un client potencial, un proveïdor o un candidat. Totes les dades sol·licitades són necessàries per a poder atendre les diferents sol·licituds.

Així mateix, també tractarem les dades que ens facilitis per enviar-te informació comercial sobre els nostres productes i serveis que puguin ser del teu interès, per via postal, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent. Si no desitges que es dugui a terme aquest últim tipus de tractament pots oposar-te a rebre les comunicacions comercials. Per fer-ho, només cal que NO marquis la casella corresponent formulari d’informació o contacte. També pots exercir el teu dret d’oposició a l’adreça esmentada anteriorment.

L’accés a aquest lloc web pot implicar l’ús de galetes. Les galetes (o cookies) són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador que fa servir l’usuari, de manera que el servidor registra informació que pot emprar-se en accessos posteriors. La informació emmagatzemada permet identificar un usuari concret i tenir registrada informació sobre les seves preferències, pàgines que visita, etc. Si no vols permetre la instal·lació de galetes al teu ordinador caldrà que configuris el teu navegador degudament.

 

Temps de conservació

Conservarem la informació relativa a la teva persona durant el període de vigència de la relació comercial; durant període d’interès pel qual estàs llegint aquesta política (per exemple, si has enviat un CV, o t’ha subscrit a una newsletter), mentre no se sol·liciti la supressió de les teves dades; durant el termini de prescripció de les accions que puguin sorgir en relació amb aquest contracte; així com per qualsevol reclamació que puguem rebre per part d’organismes oficials en compliment de les normes legislatives.

 

Informació per enviar-te comunicacions comercials

Conservarem les dades personals que ens has facilitat per tal d’enviar-te comunicacions comercials fins que en revoquis el consentiment, sense perjudici del teu dret a la supressió o oposició de les dades.

 

Legitimació per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les teves dades és l’execució de la relació comercial de la qual n’ets part. El tractament de les teves dades ens permet, doncs, gestionar, desenvolupar i controlar la relació comercial i contractual entre l’empresa i els clients. Totes les dades que et sol·licitem són de caràcter obligatori, de manera que la manca d’algunes d’aquestes dades pot comportar que no ens sigui possible oferir-te els serveis de la nostra pàgina web.

Pel que fa a l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics - arran d’una relació contractual prèvia - la base legal és l’interès legítim de Econocom Nexica, SLU., en virtut de l’article 21.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació.

Pel que fa a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics - al marge de qualsevol relació contractual, però en base a un interès legítim ja que bé t’adreces a l’entitat - la base legal és el consentiment que se sol·licita i que atorgues lliurement. En cas de no obtenir el teu consentiment, Econocom Nexica, SLU es compromet a no tractar les teves dades amb finalitats publicitàries.

 

Comunicació, cessió i transferència internacional de dades

Econocom Nexica, SLU, podrà comunicar les seves dades personals a aquelles (1) administracions públiques amb competència en la matèria i en el cas que hi hagi obligació legal de fer-ho: jutjats i tribunals, organismes supervisors, forces i cossos de seguretat i altres administracions públiques competents, quan s'estimi que la comunicació de les vostres dades és necessària per complir una obligació legal, exercir, establir o defensar drets legals, o protegir interessos vitals o d'una altra persona.

En el cas de la gestió de CV, es podrien haver de comunicar les dades als (2) clients o proveïdors que participin al procés de selecció.

No obstant això, si en algun moment de la relació comercial fos necessari comunicar les seves dades a tercers per a noves finalitats, aquesta comunicació es realitzarà quan Econocom Nexica compti amb el seu consentiment previ i en la forma legalment exigida.

Igualment poden existir (3) terceres persones o proveïdors de serveis que, com a conseqüència de serveis prestats a Econocom Nexica, puguin accedir a les dades personals, també (4) terceres empreses (inclosos els seus representants i assessors), en el marc d'una compra, fusió, adquisició o altres operacions de modificacions estructural de societats o aportació o transmissió de negoci o de branca d’activitat empresarial. En aquest cas, Econocom Nexica, S.L.U. comunicarà les seves dades únicament en la mesura que aquesta cessió sigui necessària per a la bona fi de l'operació i garanteixi quan sigui procedent la continuïtat en la prestació dels serveis.

A més, Econocom Nexica pot compartir les seves dades amb (5) empreses que formen part del grup Econocom (Econocom, SA, Econocom Servicios, SA i Econocom Products & Solutions SAU, veure punt 1 de l'avís legal, política de privadesa i protecció de dades en la següent pàgina: https://www.econocom.es/aviso-legal-politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos).

 

Drets

Tota persona té dret a comprovar si a Econocom Nexica, SLU tractem les seves dades personals, i de ser així, a exercir el dret d’accés a les seves dades, a la finalitat per la qual es tracten i a les categories de dades personals tractades.

Així mateix, es té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, demanar-ne la supressió quan: les dades ja no siguin necessàries per dur a terme les finalitats per a les quals es van recollir; s’hagi retirat el consentiment en el qual es basa el tractament o s’hagi exercit el dret d’oposició al tractament; les dades personals s’hagin tractat de forma il·lícita, o sigui necessari suprimir-les en compliment d’una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels Estats membres.

És possible sol·licitar la limitació del tractament de les dades quan: s’impugni l’exactitud de les dades personals durant el termini que permet al responsable verificar-ne l’exactitud; el tractament sigui il·lícit i la persona interessada s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti per contra limitar-ne l’ús; el responsable ja no necessiti utilitzar les dades personals per a les finalitats de tractament previstes, però la persona interessada les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o la persona interessada s’hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els seus. En aquests casos, només conservarem les dades per a dur a terme o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la teva situació particular, pots oposar-te al tractament de les teves dades. En aquest cas, Econocom Nexica, SLU deixarà de tractar les teves dades, tret que hi hagi imperatius legals legítims, o que el tractament sigui necessari per a dur a terme o defensar-se davant de possibles reclamacions.

Tens dret a rebre les dades personals que ens hagis facilitat en un format estructurat, i a transmetre-les a un altre responsable de tractament sense que el responsable a qui s’hagin facilitat pugui impedir-ho, sempre que el tractament estigui basat en el consentiment o es dugui a terme amb mitjans automatitzats.

Per tal d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, les persones afectades han d’adreçar-se a rgpd@nexica.com

Finalment, en els termes que estableix la legislació vigent, és possible revocar els consentiments atorgats. Per fer-ho, les persones interessades poden presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Procedència

Les dades personals que tractem a Econocom Nexica, SLU en les ha facilitat la pròpia persona interessada.

 

Informació addicional

Els usuaris garanteixen i són responsables, en tot cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Així mateix, els usuaris garanteixen ser majors de 14 anys.

En cas que es facilitin dades de caràcter personal de persones que no en són les titulars, caldrà que l’usuari informi prèviament a aquestes persones sobre la informació continguda en els paràgrafs anteriors. En aquests casos, l’usuari garanteix que les dades facilitades corresponen a persones majors a 14 anys i que la informació és exacta i veraç. Econocom Nexica, SLU queda exempta de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquests requisits per part de l’usuari.

Econocom Nexica, SLU ha adoptat els nivells de seguretat en protecció de les dades personals requerits legalment i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques disponibles d’acord amb l’estat actual de la tecnologia per tal d’evitar la pèrdua, un mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o el robatori de les dades personals facilitades.

L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret dels empleats de Econocom Nexica, SLU i de totes les persones que tractin les dades en nom i per compte d’aquest. Sense perjudici a tot el que s’ha indicat fins ara, l’usuari és conscient que és possible que la seguretat de les comunicacions dutes a terme mitjançant Internet sigui vulnerable.