Condicions generals de contractació

D’una banda, ECONOCOM NEXICA, SLU, amb domicili social a Barcelona, carrer Acer, núm. 30, 1er 4a, constituïda per un temps indefinit i amb NIF B-61125712 (en endavant, “NEXICA”), una empresa que desenvolupa la seva activitat en l’àmbit del disseny, la gestió i la provisió de serveis en núvol i de serveis professionals sobre infraestructures de TI per a empreses que necessiten disposar de serveis tecnològics avançats d’operació continua. Actua representada en aquest acte pel sotasignat, en qualitat d’apoderat degudament autoritzat.

I de l’altra, l’empresa destinatària dels serveis oferts per NEXICA (en endavant, el “CLIENT”), les dades del qual consten a l’oferta de serveis adjunta a aquestes Condicions Generals de Contractació (l’Oferta” ), degudament signada pel sotasignat, que actua com a representant degudament autoritzat del CLIENT, i qui declara que:

a) Té la capacitat legal suficient per a acceptar aquestes Condicions Generals de Contractació que regulen els termes aplicables a la prestació dels serveis oferts per NEXICA (en endavant, les “Condicions Generals”), en nom del CLIENT.

b) Ha llegit i entès aquestes Condicions Generals i les accepta sense cap reserva.

Totes dues parts acorden que la prestació dels Serveis oferts per NEXICA al CLIENT queda subjecta a aquestes Condicions Generals, les quals regiran les relacions entre les dues parts, sigui quin sigui el Servei contractat pel CLIENT.

CLÀUSULES

1. Definicions

Els termes inclosos en aquestes Condicions Generals s’han d’entendre amb el sentit que s’indica a continuació. Els termes utilitzats en singular també fan referència al plural, i viceversa, en funció del context:

Altes del Servei: fa referència a la implantació dels elements necessaris per a poder oferir un determinat servei, així com a la posada en marxa d’aquest servei.

Condicions Generals: s’ha d’entendre amb el significat que s’ha atribuït a aquest terme a l’apartat anterior.

Contracte: s’ha d’entendre amb el significat que s’ha atribuït a aquest terme a la clàusula 2.2 que segueix a continuació.

Quota: preu d’aplicació periòdica que s’estableix per als Serveis Recurrents.

Grup de societats: s’ha d’entendre amb el significat que s’ha atribuït a aquest terme a l’article 42 del Codi de Comerç.

Informació Confidencial: s’ha d’entendre amb el significat que s’ha atribuït a aquest terme a la clàusula 4 que segueix a continuació.

Oferta: s’ha d’entendre amb el significat que s’ha atribuït a aquest terme a l’apartat anterior.

Parts: fa referència a les parts que intervenen en el Contracte.

Preu: s’ha d’entendre amb el significat que s’ha atribuït a aquest terme a la clàusula 3.1 que segueix a continuació.

Pròrroga Tàcita: s’ha d’entendre amb el significat que s’ha atribuït a aquest terme a la clàusula 13.1 que segueix a continuació.

Serveis: s’ha d’entendre amb el significat que s’ha atribuït a aquest terme a la clàusula 2.1 que segueix a continuació.

Serveis Recurrents: fa referència al serveis que NEXICA ofereix al CLIENT de forma continua al llarg del temps.

SLA: s’ha d’entendre amb el significat que s’ha atribuït a aquest terme a la clàusula 7.1.

2. Prestació de Serveis

2.1 Aquestes Condicions Generals defineixen el marc d’execució dels serveis oferts per NEXICA al CLIENT (en endavant, i fent referència tant les Altes del Servei com als Serveis Recurrents, els “Serveis”), d’acord amb les prestacions indicades a l’Oferta i en aquestes Condicions Generals.

En cas que el CLIENT desitgi contractar un servei nou, només serà necessari que signi un únic document d’Oferta nou, al qual també s’aplicaran aquestes Condicions Generals, en els mateixos termes, sense que sigui necessari que el CLIENT les torni a signar una altra vegada.

2.2 Les relacions contractuals entre les dues Parts es regiran per les disposicions dels següents documents, classificats per ordre de prioritat decreixent:

 • L’Oferta
 • Els documents referenciats a l’Oferta
 • Aquestes Condicions Generals.

Els documents precitats i els possibles annexos que incloguin (en endavant el “Contracte”), constitueixen un tot contractual i, representen el conjunt d’acords establerts entre les Parts, amb caràcter vinculant i substitueixen qualsevol altre document i/o acord, ja sigui oral o escrit, anterior.

3. Preu, facturació i forma de pagament

3.1 NEXICA facturarà al CLIENT els Serveis oferts d’acord amb la quantitat establerta a l’Oferta (en endavant “el Preu”), en funció dels Serveis contractats estipulats a l’Oferta. Els imports indicats a l’Oferta, llevat que s’indiqui el contrari, no inclouen l’IVA.

3.2 El pagament del Preu es durà a terme en els terminis i la forma establerts a l’Oferta. Les Altes del Servei es facturaran un cop finalitzat el procés d’implantació i posada en marxa. Les Quotes dels Serveis Recurrents es començaran a facturar un cop s’iniciï la prestació del Servei, amb la periodicitat indicada a l’Oferta.

3.3 El Preu estipulat a l’Oferta serà aplicable durant el període de vigència inicial del Contracte. No obstant això, un cop finalitzat aquest període, durant les pròrrogues que se’n facin, NEXICA podrà modificar, per causes justificades, el Preu dels Serveis objecte de l’Oferta, i haurà d’avisar el CLIENT prèviament amb un mínim de 30 dies naturals d’antelació. En el supòsit que, un cop transcorregut el termini d’un mes des de la notificació, el CLIENT no hagi manifestat el contrari per escrit, s’entendrà que accepta aquesta modificació. En cas que el CLIENT no estigui d’acord amb aquesta modificació, tant el CLIENT com NEXICA podran finalitzar la prestació dels Serveis objecte de l’Oferta, sense que cap de les Parts hagi d’indemnitzar o compensar l’altra Part per aquest motiu.

3.4 En el supòsit que el CLIENT retorni el cobrament d’un rebut o demori més de 15 dies el pagament del Preu a partir del venciment de la factura, ja sigui d’una quota periòdica o d’un percentatge del Preu, s’entendrà que s’ha produït un retard en el pagament. En aquest cas, és aplicable allò que estipula la Llei 3/2004, de 29 de desembre, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de Mesures de Lluita contra la morositat en les operacions comercials i la Llei 11/2013 Mesures de suport a l'emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. En conseqüència, s’aplicarà sobre l’import total del deute, la suma del tipus d’interès establert pel Banc Central Europeu a l’última operació principal de finançament efectuada abans del primer dia del semestre natural, més vuit punts percentuals. Així mateix, es cobraran al CLIENT les despeses generades per la devolució dels rebuts i s’aturarà la prestació dels Serveis.

En qualsevol cas, davant la falta de compliment per part del CLIENT de la seva obligació de pagament, NEXICA podrà fer prevaldre les disposicions de l’article 14.

4. Confidencialitat

Tota la informació escrita o verbal, independentment de la seva naturalesa o del suport en què es presenti, que s’intercanviï entre les Parts durant i amb posterioritat a la relació comercial, rebrà la consideració d’informació confidencial si així ho ha establert la part que proporciona aquesta informació (en endavant “Informació Confidencial”).

Les Parts es comprometen a guardar el secret, custodiar i aplicar totes les mesures necessàries com si es tractés de la seva pròpia Informació Confidencial i, a utilitzar-la exclusivament per a poder executar la prestació dels Serveis objecte d’aquest Contracte, sense que pugui difondre’s ni parcial ni totalment a tercers.

Les Parts reconeixen que aquest compromís de confidencialitat, de no divulgació i de no reproducció l’assumeixen tant en nom propi com en nom de totes les persones que actuïn en nom seu.

Les Parts es comprometen, en especial, a no compartir la Informació Confidencial amb empreses que puguin formar part de la competència de l’altra Part.

No obstant això, les Parts no es veuen obligades a mantenir la confidencialitat de la informació que:

 1. Sigui de domini públic en el moment en què s’executi el Contracte, o esdevingui informació de domini públic mentre el Contracte sigui vigent.
 2. Es rebi per part d’un tercer i s’hagi constatat que aquest no ha rebut la informació de forma directa o indirecta per part de cap de les dues Parts.
 3. La part receptora sigui requerida per la llei, per cos o autoritat administrativa o governamental, o per jutjats i tribunals.

Així mateix, les Parts podran compartir la Informació Confidencial amb les empreses del seu Grup de Societats i seran les responsables davant de l’altra Part de garantir el compliment per part d’aquestes empreses de les obligacions de confidencialitat regulades en aquesta clàusula.

Les disposicions relatives a la confidencialitat romandran en vigor mentre aquest Contracte romangui vigent, així com durant els dos (2) anys posteriors al seu venciment.

5. Dades de caràcter personal

5.1 En compliment d’allò establert en el Reglament Europeu de Protecció de Dades s’informa al CLIENT sobre els següents aspectes:

 • Identificació del responsable del tractament de les dades:
  • Identitat: ECONOCOM NEXICA, S.L.U.
  • Adreça: CARRER ACER, 30-32 1er 4a. CP: 08038 BARCELONA
  • Telèfon: 900 800 296
  • Correu electrònic: rgpd@nexica.com
 • Finalitat del tractament de les dades personals:

A ECONOCOM NEXICA, S.L.U. tractem les dades personals del CLIENT per tal de dur a terme una gestió professional i una relació comercial correcta, així com per poder mantenir el contacte amb CLIENT per tar d’oferir-li els nostres Serveis i respondre a les sol·licituds que ens enviï mitjançant la nostra pàgina web o altres vies.

Així mateix, utilitzem les dades del CLIENT per a crear perfils comercials, oferir-li productes i serveis relacionats amb els productes i serveis que ens ha sol·licitat a través de qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics, fins i tot un cop acabada la relació comercial/contractual.

El CLIENT té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades. També disposa d’altres drets, que trobarà descrits de forma exhaustiva a la pàgina web de NEXICA, a l’enllaç següent: https://www.nexica.com/es/proteccion-datos.

NEXICA podrà compartir les dades personals del CLIENT amb les empreses del seu Grup de Societats amb la finalitat que s’indica a la política de privacitat publicada a la pàgina web del Grup Econocom, a l’enllaç següent: https://www.econocom.es/aviso-legal-politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos.

Conservarem les dades personals que se'ns facilitin mentre existeixi una relació comercial i professional, i un cop finalitzada, durant un període addicional de cinc anys, d’acord amb les exigències legals. Al llarg d’aquest període, podrem posar les dades a disposició de l’administració pública competent en la matèria, prèvia sol·licitud per una causa justificada.

En cas que el CLIENT sol·liciti un encàrrec determinat en matèria de tractament de dades a NEXICA, les Parts hauran de subscriure un contracte que regularà les obligacions que correspondran a cadascuna de les Parts, una com a responsable de les dades i l’altra com encarregada del seu tractament, respectivament, d’acord amb la normativa aplicable.

6. Inici de la prestació

NEXICA iniciarà les activitats necessàries per activar els Serveis a partir de la data en què se signin aquestes Condicions Generals, tret dels casos següents:

a) En els supòsits en què, en virtut dels Serveis contractats, s’exigeixi el pagament de part o la totalitat dels Serveis per avançat. En aquests casos, NEXICA es reserva el dret a no iniciar el procés d’activació dels Serveis fins que no hagi rebut el pagament corresponent. Sense perjudici a tot el que s’ha indicat fins ara, en el supòsit que no es dugui a terme el pagament en el termini pactat, NEXICA podrà fer prevaldre de les disposicions de l’article 14 d’aquestes Condicions Generals i instar la resolució del Contracte.

b) En cas que, per tal de poder activar i oferir el Servei d’una forma adequada, sigui necessari que el CLIENT faciliti a NEXICA una informació determinada. En aquests casos, la prestació del Servei s’iniciarà una vegada NEXICA hagi rebut aquesta informació.

7. Disponibilitat dels Serveis

7.1 NEXICA garanteix la disponibilitat dels seus serveis d’acord amb l’acord de nivell de servei que NEXICA hagi facilitat al CLIENT juntament amb l’Oferta (en endavant “SLA”).

7.2 NEXICA podrà interrompre de forma temporal l’accés o disponibilitat als Serveis al CLIENT per motius de seguretat, o com a conseqüència de necessitats operatives urgents i justificades. En tot cas, NEXICA farà tot el possible per tal que aquestes interrupcions afectin de forma mínima al CLIENT i per tal de notificar-li, sempre que sigui possible i amb una antelació raonable, quan es produiran aquests períodes d’interrupció dels Serveis.

NEXICA no serà responsable de les interrupcions dels Serveis provocades per causes de força major, causes fortuïtes, pel CLIENT, el seu personal i/o tercers a càrrec seu.

8. Subcontractació

NEXICA podrà subcontractar part dels Serveis sense que això l’exoneri de les responsabilitats assumides en virtut d’aquest Contracte.

NEXICA comunicarà al CLIENT que s’han subcontractat aquests Serveis un cop formalitzada la contractació i amb caràcter previ a la seva aplicació únicament en el supòsit que els Serveis subcontractats facin necessari que l’empresa subcontractada hagi de tractar les dades de caràcter personal del CLIENT. En aquest cas, NEXICA es compromet a exigir contractualment el compliment de la legalitat vigent, especialment pel que fa a la normativa de Protecció de Dades, a l’empresa contractada.

9. Obligacions i responsabilitats de les Parts

9.1 Obligacions i responsabilitats de NEXICA:

NEXICA es compromet a oferir els Serveis estipulats d’acord amb allò que s’ha pactat en aquest Contracte i amb la diligència i atenció que caracteritza la seva condició professional.

NEXICA garanteix que disposa d’una assegurança de responsabilitat civil professional amb una empresa de reconeguda solvència i, es compromet a mantenir aquesta garantia mentre aquest Contracti romangui vigent.

NEXICA encarregarà la prestació dels serveis a personal degudament qualificat i competent. La relació entre les dues Parts serà de caràcter exclusivament mercantil, i no s’establirà cap tipus de vincle laboral entre el CLIENT i el personal de NEXICA, el qual no podrà ser considerat ni de fet ni de dret empleat del CLIENT i dependrà únicament de la direcció de NEXICA a tots els efectes.

El personal de NEXICA encarregat d’oferir els Serveis no mantindrà cap tipus de vinculació laboral, econòmica, o de qualsevol altre tipus amb el CLIENT. En cap cas existirà una dependència jeràrquica o funcional entre els treballadors de NEXICA i el CLIENT.

NEXICA assumirà, de forma exclusiva, el pagament de salaris i quotes de la Seguretat social dels seus treballadors, i serà l’únic responsables del compliment de la resta de les obligacions laborals d’acord amb la legislació vigent. Així mateix, NEXICA garantirà que, en cas necessari, el seu personal respecti el reglament intern del CLIENT, així com les normes i plans de prevenció de riscos laborals en vigor a les instal·lacions del CLIENT, el qual les haurà comunicat prèviament a NEXICA.

9.2 Obligacions i responsabilitats del CLIENT:

El CLIENT es compromet a dur a terme el pagament del Preu en temps i forma i a col·laborar eficaçment i de bona fe amb NEXICA per tal que aquesta pugui dur a terme la prestació dels Serveis d’una forma adequada.

El CLIENT s’obliga a informar i a comunicar a NEXICA tota la informació necessària per a executar els Serveis i, en especial, a transmetre-li i facilitar-li l’accés a tota la documentació necessària per a preparar i a recopilar les dades i la informació que NEXICA necessita per a elaborar un projecte de disseny, implantar els processos i disposar de les eines necessàries per a poder executar els Serveis.

El CLIENT assumeix la responsabilitat sobre les dades i informació que facilita i de les declaracions que duu a terme, així com les obligacions que li incumbeixen.

El CLIENT és l’únic responsable de les dades que hagi allotjat en algun dels elements de la infraestructura de Serveis de NEXICA. El CLIENT també és responsable del software instal·lat i allotjat als seus servidors que no estiguin gestionats per NEXICA, en especial pel que fa a un ús correcte i al compliment dels termes i condicions de les llicències i autoritzacions concedides pel propietari del programari. El CLIENT garanteix que en cap cas, les dades que allotgi o es transfereixin mitjançant algun dels elements de la infraestructura de Serveis de NEXICA contindran dades o informació il·lícita, il·legal o que vulneri el dret de propietat intel·lectual o industrial de terceres persones. En cas que el CLIENT incorri en algun supòsit castigat penal, civil o administrativament, haurà d’informar immediatament a NEXICA, que podrà resoldre el Contracte i reclamar al CLIENT els danys i perjudicis que puguin derivar d’aquestes actuacions. Així mateix, el CLIENT es compromet a mantenir indemne a NEXICA d’aquests danys i perjudicis.

En cas que, en el marc de la prestació dels Serveis, sigui necessari o convenient que NEXICA assigni contrasenyes a persones autoritzades pel CLIENT per tal de poder accedir a dades o informació d’ús restringit, el CLIENT serà l’únic responsable de fer-ne un ús correcte.

El CLIENT adoptarà totes les mesures necessàries, sempre que s’escaigui, per tal de garantir que l’ús de les seves instal·lacions no comporta cap risc per a la seguretat i salut dels treballadors de NEXICA en compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Durant el període de vigència del contracte, així com durant sis (6) mesos addicionals a comptar a partir que finalitzin les relacions contractuals, ambdues Parts renuncien a posar-se en contacte amb el personal de l’altra Part i a contractar directament o indirectament a qualsevol membre del personal de l’altra Part, llevat dels casos en què existeixi un d’acord previ i exprés.

10. Limitació de la responsabilitat

10.2 Cap de les Parts serà considerada responsable dels danys indirectes, lucre cessant, perjudici financer o comercial, pèrdua de benefici, de guany, d’ingressos, de dades i /o d’ús.

10.2 NEXICA respondrà única i exclusivament d’acord amb les disposicions que estableix l’SLA. Les compensacions exigibles no podran excedir en cap cas els termes pactats en l’SLA. Aquest compensacions seran de caràcter alliberador i, per tant, el CLIENT reconeix que representen una indemnització suficient per a reparar els possibles danys i perjudicis.

10.3 En tot cas, les Parts acorden que la responsabilitat màxima de NEXICA davant del CLIENT derivada de qualsevol tipus de dany provocat com a conseqüència d’aquest Contracte per a tots els conceptes, no excedirà a una quantitat igual al Preu de l’última anualitat del Contracte.

10.4 Cap de les Parts podrà ser considerada responsable del retard o incompliment de les seves obligacions quan aquest sigui conseqüència d’un supòsit de cas fortuït o força major d'acord amb l’article 1.105 del Codi Civil. En tal supòsit, l’execució de les obligacions per la Part impedida pel cas de força major es prorrogarà un període equivalent a la durada de la suspensió provocada per aquesta causa. La Part que invoqui la força major haurà de notificar-la a l’altra Part mitjançant una comunicació fefaent. Si la durada de l’esdeveniment de força major és superior a un mes, aquest Contracte es podrà rescindir de forma automàtica, llevat que s’arribi a un acord entre les dues Parts, sense que comporti cap tipus d’indemnització per a cap de les Parts, sense perjudici del dret de les Parts a exigir el compliment de les prestacions nascudes o originades amb anterioritat a l'esdeveniment del supòsit de força major.

11. Propietat industrial i intel·lectual

El CLIENT atorga a NEXICA una llicència no exclusiva per reproduir o copiar les dades allotjades en els elements de la infraestructura de Serveis de NEXICA amb la finalitat única i exclusiva de poder oferir correctament els Serveis. El CLIENT declara que disposa i disposarà en tot moment dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents que siguin necessaris per allotjar o transferir les dades que són responsabilitat seva als equips de NEXICA sense vulnerar cap dret de tercers.

Per tant, el CLIENT garanteix i respondrà del compliment de totes les normes aplicables a les llicències del programari que pel seu compte i risc allotgi en algun dels elements de la infraestructura de serveis de NEXICA. Qualsevol responsabilitat, multa o penalització que el propietari d’aquest programari imputi o reclami a NEXICA derivat d’aquestes circumstàncies serà assumida íntegrament pel CLIENT.

El CLIENT haurà de col·laborar amb Nexica en qualsevol requeriment o auditoria realitzada pels fabricants de llicències de software utilitzades als serveis contactats a Nexica per acreditar l’ús autoritzat d’aquestes, facilitant en temps la informació i evidències que siguin requerides, així com facilitant accés als servidors on s’executin els productes de software que el client allotja.

En cas de verificar-se un ús indegut o sense llicència, el CLIENT haurà d’abonar a Nexica o a la empresa llicenciatària, el preu aleshores vigent per cada llicencia no abonada, tenint en compte que l’ús no revelat va començar a l’inici de la relació entre Nexica i el CLIENT, excepte que el CLIENT pugui demostrar un àmbit d’ús i duració diferent. Addicionalment a la regularització de les llicències amb efecte retroactiu, el CLIENT haurà de fer-se càrrec de la corresponent penalització, en cas que hi sigui, determinada pel llicenciatari.

En el cas de llicències de software de Microsoft el CLIENT accepta la versió vigent dels terminis recollits a les Condicions de Llicència d’Usuari final o End User License Agreement (EULA) de Microsoft, a la seva redacció original en anglès, disponible per la seva consulta a https://nexica.com/_es/microsoft-eula.

12. Durada i cancel·lació

12.1 Aquestes Condicions Generals entraran en vigor el dia en què se signin i s’aplicaran a totes les Ofertes signades pel CLIENT fins a la terminació total de les mateixes.

Els Serveis prestats tindran una durada mínima d’un (1) any, llevat que a l’Oferta específica s’indiqui un període de durada inicial diferent. El Servei es podrà prorrogar mitjançant un acord entre les Parts per períodes diferents a l’inicial. Un cop finalitzat aquest termini sense que cap de les Parts manifesti la seva voluntat de resoldre’l per escrit i amb una antelació de trenta dies naturals al venciment del termini inicialment contractat o, si s’escau abans del venciment de qualsevol de les pròrrogues, el Servei es prorrogarà automàticament per períodes successius equivalents al període de durada anual inicial contractat (“Pròrroga Tàcita”).

12.2 Les sol·licituds de baixa total o parcial dels Serveis hauran de comunicar-se per escrit i amb un preavís no inferior a trenta (30) dies.

12.3 En el supòsit que el CLIENT, amb anterioritat a la finalització del termini inicial o de qualsevol de les pròrrogues acordades expressament, resolgui anticipadament el Servei contractat total o parcialment, els Serveis afectats causaran baixa efectiva l’últim dia del mes següent a la data de recepció de la comunicació. En aquest supòsit, el CLIENT haurà d’indemnitzar NEXICA amb una quantitat equivalent al cent per cent (100 %) del Preu pel que fa a les Altes del Servei i, en els Serveis Recurrents, del trenta-cinc per cent (35 %) de les mensualitats pactades que, si s'escau, quedin pendents de pagament des de la data efectiva de la resolució fins a la data prevista de finalització del Contracte en concepte de despeses de gestió i retrocessió a preus sense permanència.

12.4 En cas de Pròrroga Tàcita, el CLIENT podrà sol·licitar la baixa total o parcial de qualsevol dels Serveis que formin part d’aquest contracte sense incórrer en cap tipus de penalització, tret que el projecte inclogui costos que NEXICA hagi assumit per tal de garantir la correcta prestació del Servei durant la fase de prolongació del Contracte. En aquest cas, Nexica facturarà al CLIENT l’import total d’aquests costos sempre que aporti la documentació i els justificants corresponents.

12.5 En qualsevol cas, la suspensió o cancel·lació anticipada dels Serveis per qualsevol de les causes expressades en aquestes Condicions o en l’exercici per part del CLIENT del seu dret de resolució, no li donarà dret a la devolució de les quantitats ja pagades a NEXICA per la prestació dels Serveis corresponents al període en curs. No obstant això, ambdues Parts quedaran vinculades per les obligacions que, per la seva pròpia naturalesa, sobrevisquin a la terminació del Contracte.

12.6 En cas que es resolgui el Contracte, NEXICA retirarà els Serveis o equips fets servir pel CLIENT, però no li lliurarà cap tipus d’informació fins que el CLIENT faci efectiu el pagament de les factures pendents de cobrament, d’acord amb allò establert en aquestes Condicions Generals.

13. Resolució anticipada

Aquestes Condicions Generals podran resoldre’s anticipadament en els supòsits següents:

a) L’incompliment per part de qualsevol de les Parts de les obligacions establertes al Contracte, mitjançant un requeriment previ a la part incomplidora de 15 dies perquè compleixi l’obligació incomplerta. Aquest termini no existirà per al supòsit d’impagament o retard en el pagament del Preu.

b) L’extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les Parts o el fet que qualsevol dels contractants caigui en situació de concurs de creditors o liquidació.

c) En el supòsit que el CLIENT hagi estat sancionat per l’Agència de Protecció de Dades o que aquesta determini que ha comès alguna infracció en matèria de protecció de dades.

d) En cas que les dades transmeses pel CLIENT a NEXICA continguin informació il·lícita o vulnerin el dret de propietat intel·lectual o industrial de tercers;

En el supòsit que es resolgui anticipadament el Contracte com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes Condicions Generals o de qualsevol de les lleis pertinents, les Parts, d’acord amb l’article 1124 del Codi Civil, podran reclamar la indemnització per danys i perjudicis que hagin patit amb els límits pactats a la clàusula 11.

La resolució anticipada del contracte no justificarà l’incompliment dels compromisos i obligacions assumits amb anterioritat a la cancel·lació, especialment els que fan referència als pagaments pendents de pagament, de manera que el CLIENT continua estant obligat a complir-los.

14. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran i s’interpretaran d’acord amb les lleis d’Espanya i se sotmetran a la jurisdicció dels tribunals i jutjats de Barcelona, en els supòsits en què el CLIENT sigui un empresari o un professional en l’exercici de les seves funcions, de manera que renuncia a la seva pròpia jurisdicció.

15. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula del Contracte fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç; la resta de termes del Contracte subsistiran de forma íntegra, i la disposició o la part de la disposició afectada es considerarà com a no posada.

16. Modificació del Contracte

Aquest Contracte únicament podrà ser modificat mitjançant un acord escrit i signat per les dues Parts.

S’estipula formalment que qualsevol acceptació o renúncia tàcita d’una de les Parts, en el marc d’aplicació de tots o part dels compromisos previstos en aquest Contracte, independentment de la seva freqüència o durada, no podrà considerar-se com una modificació d’aquest Contracte i no atorgarà cap tipus de dret.

17. Signatura electrònica

La signatura electrònica garanteix la identificació de la persona signant i la vincula d’una manera única. Així mateix, la signatura electrònica tindrà, pel que fa a les dades consignades de forma electrònica, el mateix valor que la signatura manuscrita, en relació amb els consignats en paper.

La signatura electrònica d’aquest Contracte no altera les normes relatives a la celebració, formalització, validesa i eficàcia del mateix. En aquest sentit, la signatura electrònica desplegarà els mateixos efectes jurídics que una signatura manuscrita i, en conseqüència, no es denegaran efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a una signatura electrònica.