Condicions generals de contractació

D’una banda, Econocom Nexica, S.L.U. (en endavant, “NEXICA”), una empresa que desenvolupa la seva activitat en l’àmbit de la integració i gestió de sistemes i xarxes, la provisió de serveis d’Internet i de serveis gestionats de TIC.

I de l’altra, el destinatari dels serveis (en endavant, “el Client”), que declara que:

I. És una persona major d’edat i amb capacitat legal suficient per comprendre i acceptar aquestes condicions de prestació de serveis oferts per NEXICA (en endavant, “les Condicions Generals”).
II. Ha llegit i entès aquestes Condicions Generals i les accepta sense cap reserva.

Totes dues parts acorden que la prestació de serveis queda subjecta a aquestes Condicions Generals de Contractació (en endavant, les “Condicions Generals”), les quals regiran les relacions entre les dues parts, sigui quin sigui el servei contractat pel Client.

CLÀUSULES

1. Prestació de Serveis

NEXICA oferirà al client els serveis contractats (en endavant, "els serveis"), d’acord amb les prestacions detallades en el contracte de prestació de serveis i amb aquestes Condicions Generals.

En el supòsit que el client desitgi contractar nous Serveis, serà suficient signar un únic document de contracte de prestació de servei. Aquestes Condicions Generals continuaran sent vigents, sense cap tipus de modificació.

2. Modificació dels serveis

Com a conseqüència de l’evolució tècnica i les millores dels serveis contractats, els Serveis poden patir variacions o modificacions, sense que aquestes comportin una modificació de l’objecte principal i essencial dels Serveis. NEXICA pot notificar al Client aquestes modificacions amb una finalitat informativa. En el supòsit que al Client no li interessessin les noves condicions, podrà resoldre el Contracte de Prestació de Serveis mitjançant un preavís de 30 dies, en virtut d’allò que estableix la clàusula 12, sense que NEXICA hagi d’indemnitzar o compensar al Client per aquest motiu.

3. Preu, facturació i forma de pagament

3.1. NEXICA facturarà al client la quantitat establerta en el Contracte de Prestació de Serveis en funció dels Serveis contractats estipulats en el Contracte de Prestació de Serveis (en endavant “el Preu”). Els imports indicats en el Contracte de Prestació de Serveis, llevat que s’indiqui el contrari, no inclouen l’IVA ni cap altre impost o taxa.

3.2. El pagament del Preu es durà a terme en els terminis i la forma establerts en el Contracte de Prestació de Serveis. Els conceptes que es refereixen a altes de servei es facturaran un cop rebuda la confirmació, al comptat i a la bestreta. NEXICA podrà facturar la part corresponent al material (hardware o software,...) en el moment en què es lliuri aquest material. Si els projectes es desenvolupen en més d’una delegació del Client, NEXICA emetrà una factura en el moment en què finalitzi els Serveis a cadascuna de les delegacions corresponents.

3.3. El Preu estipulat en el Contracte de Prestació de Serveis serà aplicable durant el període de vigència inicial. No obstant això, durant les pròrrogues que se’n facin, NEXICA podrà modificar, per causes justificades, el Preu dels serveis objecte del Contracte de Prestació de Serveis, i haurà d’avisar el Client prèviament amb un mínim de 15 dies naturals d’antelació. En el supòsit que, un cop transcorregut el termini d’un mes des de la notificació, el Client no hagi manifestat el contrari per escrit, s’entendrà que accepta aquesta modificació. En cas que el Client no estigui d’acord amb aquesta modificació, NEXICA podrà finalitzar la prestació dels Serveis objecte del Contracte de Prestació de serveis, sense que NEXICA hagi d’indemnitzar o compensar el Client per aquest motiu.

3.4. En el supòsit que el Client retorni el cobrament d’un rebut o demori més de 15 dies el pagament del Preu a partir del venciment de la factura, ja sigui d’una quota periòdica o d’un percentatge del Preu, s’entendrà que s’ha produït un retard en el pagament. En aquest cas, és aplicable allò que estipula la Llei 3/2004, de 29 de desembre, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de Mesures de Lluita contra la Morositat en les operacions comercials. En conseqüència, sobre l’import total del deute s’aplicarà la suma del tipus d’interès aplicat pel Banc Central Europeu a l’operació principal de finançament més recent efectuada abans del primer dia del semestre natural, més set punts percentuals. Així mateix, es cobraran al Client les despeses generades per la devolució dels rebuts i la interrupció del subministrament dels Serveis. A més a més, l’impagament total o parcial del Preu facultarà NEXICA per bloquejar l’accés als servidors del Client, fins que aquest aboni les quantitats pendents.

4. Confidencialitat i dades de caràcter personal

En compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, t’informem sobre els següents aspectes.

Identificació del responsable del tractament de les dades:

- Identitat: Econocom Nexica, S.L.U.

- Adreça: C. ACER, 30, 1r 4a. CP: 08038 BARCELONA

- Telèfon: 902 20 22 23

- Correu electrònic: rgpd@nexica.com

Finalitat del tractament de les dades personals:

A NEXICA tractem les teves dades personals per dur a terme una gestió professional i una relació comercial correcta i poder oferir-te els nostres Serveis.

Així mateix, utilitzem les teves dades personals per oferir-te productes i serveis relacionats amb els productes i serveis que ens has sol·licitat a través de qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics, fins i tot un cop acabada la relació comercial/contractual.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i professional i cinc anys més d'acord amb les exigències legals. Durant aquest període les dades es podran posar a disposició de l'administració pública amb competència en la matèria, prèvia sol·licitud dels mateixos per causa justificada.

5. Inici de la prestació

5.1. La vigència de les Condicions Generals coincidirà amb la del Contracte de Prestació de Servei.

L'aplicació de les condicions generals es realitzarà a partir del moment en què s’iniciï la prestació dels serveis contractats, fet que coincidirà també amb la facturació del servei.

NEXICA començarà a oferir els seus Serveis a partir de al data en què es signin aquestes Condicions Generals, tret dels casos següents:

a) En els supòsits en què, en virtut dels Serveis contractats, s’exigeixi el pagament de part o la totalitat dels Serveis per avançat, NEXICA podrà reservar-se el dret a iniciar la prestació dels Serveis fins que hagi rebut el pagament corresponent.

b) En el supòsit que el Client hagi de lliurar a NEXICA la informació necessària per tal de poder oferir els Serveis de forma adequada.

5.2. En els supòsits en què que sigui necessari instal·lar qualsevol tipus d’element als locals o a les oficines del Client, el Client serà responsable de sol·licitar les autoritzacions o permisos necessaris. Un cop finalitzada la instal·lació, el Client haurà de donar el vistiplau i serà en aquest moment quan NEXICA tindrà el dret de cobrar els Serveis oferts.

6. Disponibilitat dels Serveis

6.1. Tret que es determini el contrari en el Contracte de Prestació de Serveis o en la pròpia naturalesa dels serveis contractats, NEXICA es compromet a fer tot el possible per tal de garantir la prestació dels Serveis de forma ininterrompuda les vint-i-quatre (24) hores al dia, cada dia de l’any, llevat que, com a conseqüència de la naturalesa dels serveis contractats, NEXICA no en pugui garantir la plena disponibilitat. No obstant això, NEXICA no assumirà cap responsabilitat davant de qualsevol tipus d’incidència que pugui produir-se en el servei imputable a tercers. NEXICA tampoc serà responsable de l’accés no autoritzat per part de tercers a la informació del Client emmagatzemada al sistema, ni per la pèrdua o corrupció d’aquesta informació, sempre que s’hagin pres totes les mesures tècniques habituals del sector i les mesures legalment aplicables per tal a garantir la seguretat dels equips o instal·lacions.

6.2. NEXICA podrà interrompre de forma temporal l’accés o disponibilitat als serveis per part del client per motius de seguretat, o bé com a conseqüència de la reestructuració dels recursos informàtics de NEXICA per tal de millorar-ne la prestació o configuració. En tot cas, NEXICA farà tot el possible per tal que aquestes interrupcions afectin de forma mínima al Client i per tal de notificar-li, sempre que sigui possible i amb una antelació raonable, quan es produiran aquests períodes d’interrupció dels Serveis.

NEXICA no serà responsable de les interrupcions dels Serveis provocades per causes de força major, causa fortuïta, pel Client, el seu peronsal i/o l'actuació d'un tercer.

7. Contractar en nom del Client

En el cas que algun dels Serveis objecte del Contracte de Prestació de Serveis requereixin la contractació d'un tercer en nom del Client, el Client faculta NEXICA perquè realitzi aquesta contractació. NEXICA ha de comunicar la subcontractació dels Serveis al Client un cop formalitzada i únicament amb caràcter previ a l'inici de la mateixa en el supòsit que el servei subcontractat comporti un tractament de dades de caràcter personal per part de l'empresa subcontractada. En aquest cas, NEXICA es compromet a exigir contractualment al tercer el compliment de la legalitat vigent, especialment la normativa de Protecció de Dades.

8. Facultats de NEXICA

8.1. NEXICA es reserva el dret a retirar les dades i la informació que consideri oportuna, o a restringir-ne l’accés, en el supòsit que tingui coneixement que s’han incomplert les disposicions establertes en les presents Condicions Generals o en cas que ho sol·liciti una administració pública, alguna autoritat o òrgan judicial en l’exercici de les competències que legalment tingui atribuïdes. En tot cas, NEXICA comunicarà posteriorment aquest fet al Client.

8.2. D’acord amb la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, sobre la Conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, NEXICA informa al Client sobre el fet que l’obligació de conservar de dades finalitza als 12 mesos, a partir de la data en què s’hagi dut a terme la comunicació.

8.3. Amb independència de les clàusules anteriors, el client encarrega a NEXICA la prestació del servei de revisió i control d’accessos dels seus usuaris per tal de garantir la seguretat de les dades i el compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades relatives al control d’accessos, en virtut del RD 1720/2007 i la LOPD. Sota aquesta premissa, el Client pot sol·licitar a NEXICA que mantingui un registre d’accés associat als serveis contractats. En tot cas, NEXICA, com a responsable del tractament de les dades del Client, tractarà aquestes dades d’acord amb les instruccions del Client. El Client declara i manifesta de forma expressa que tots els usuaris dels seus sistemes estan degudament informats sobre el control i registre de la informació detallada en aquest apartat i que compleix en tot moment la normativa en matèria de protecció de dades. Aquest servei no s’inclou en el Preu corresponent als Serveis contractats, de manera que el cost addicional que se’n derivi l’haurà d’assumir el Client.

9. Obligacions i responsabilitats de les parts

9.1. El Client garanteix que, en cap cas, les dades que allotgi o es transfereixin mitjançant els equips de NEXICA contindran dades o informació il·lícita, il·legal o que vulneri el dret de propietat intel·lectual o industrial de terceres persones. El Client és l’únic responsable de les dades que hagi allotjat en els equips de NEXICA. En cas que existeixi o s’incorri en algun supòsit castigat penal, civil o administrativament, NEXICA, podrà resoldre el Contracte de Prestació de Serveis, sense perjudici dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’aquestes actuacions, de les quals respondrà únicament el Client indemnitzant NEXICA per l’incompliment d’aquestes Condicions Generals.

9.2. En cas que durant la prestació dels serveis, NEXICA posi a disposició del client equips dedicats per al seu ús exclusiu, bé en modalitat de lloguer o bé en modalitat de venda, el client es compromet a fer-ne un ús correcte i a utilitzar-los amb la finalitat objecte del contracte de prestació de serveis. En qualsevol cas, el client serà responsable de les dades i de la informació que es transmeti mitjançant aquests equips, així com dels danys o perjudicis que pogués causar el fet de fer-ne un mal ús o un ús indegut. En cas que sigui necessari sol·licitar algun permís o autorització administrativa per instal·lar o fer ús dels equips, serà responsabilitat del client obtenir els permisos pertinents i assumir els costos que se'n derivin. Si es produeix alguna incidència durant la prestació dels serveis, NEXICA es compromet a fer tot el possible per tal de reparar o posar en funcionament els equips al més aviat possible.

9.3. La garantia oferira per NEXICA dels equips indicats en la clàusula.

9.4. Quan aquests són propietat del client, és la que ofereix cada fabricant. La intervenció de NEXICA es limita únicament a la tramitació del canvi de les peces defectuoses, sempre que la garantia del fabricant així ho prevegi. Els costos de devolució de productes defectuosos són per càrrec i compte del Client ja que el fabricant no inclou dins de la garantia el cost dels ports d'enviament del material per a la seva reparació. En cap cas NEXICA respondrà pels materials instal·lats en el cas que s'hagués dut a terme alguna modificació o manipulació en els mateixos per part del propi Client o d'un tercer no autoritzat per NEXICA.

La garantia oferta per NEXICA dels equips indicats a la clàusula 9.2 quan aquests es troben en modalitat de lloguer, és d'un (1) mes a comptar de la data de la intervenció tècnica, NEXICA no serà responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar de la intervenció tècnica. NEXICA no serà responsable pels danys o perjudicis que es puguin causar al Client o a qualsevol tercer, els elements tant de maquinari, programari, equips de transmissió o xarxes que subministri al Client per a la prestació dels Serveis i que hagin estat fabricats o distribuïts per un tercer. En tot cas el Client haurà de reclamar davant aquest tercer pels possibles danys o perjudicis que qualsevol dels elements descrits li hagués causat durant el seu funcionament. En tot cas, el Client manifesta de forma expressa que coneix les característiques tècniques dels equips o serveis instal·lats o comercialitzats per NEXICA i que tots dos tenen plena interoperativitat amb els seus equips, sistemes i programes. Per aquesta raó, NEXICA en cap cas respon de la interoperativitat amb els equips, sistemes i programes del Client.

9.5. Ports. Els costos del lliurament de material entre el client i NEXICA aniran a càrrec del Client.

10. Limitació de la Responsabilitat

10.1. La responsabilitat sobre les dades allotjades pel Client en algun dels elements de la infraestructura de Serveis de NEXICA és exclusiva del Client. També és responsabilitat del Client el programari allotjat sobre els servidors del Client quan l'administració no correspongui a NEXICA. En cas que existeixi o s’incorri en alguna causa castigada penal, civil o administrativament, NEXICA podrà resoldre el Contracte de Prestació de Serveis, sense perjudici dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’aquestes actuacions, de les quals en respondrà únicament el Client.

10.2. NEXICA no assumirà cap responsabilitat davant de qualsevol incidència que pugui donar-se en el servei imputable al Client, el seu personal, tercers i/o per causa major o fortuïta. NEXICA tampoc es fa responsable de l'accés no autoritzat per tercers a informació del Client emmagatzemada en el sistema, pèrdua o corrupció de la mateixa, sempre que hagués pres totes les mesures tècniques habituals del sector i les mesures legalment aplicables per a garantir la seguretat dels seus equips o instal·lacions.

10.3. NEXICA no és responsable del contingut de la informació que consti als equips. El Client és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones en relació amb aquesta informació i n’assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que s’irroguin a NEXICA com a conseqüència d’aquestes reclamacions o accions legals. NEXICA només respondrà davant d’allò que s’hagi pactat expressament en les Condicions Generals o en virtut del que estableix la Llei. En cas que les anomalies en el Servei siguin conseqüència d’accions directament imputables al Client, a personal que depèn d’ell o a tercers, NEXICA quedarà exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat davant del Client. NEXICA no serà responsable dels danys, pèrdua de negoci, ingressos o beneficis, dany emergent i lucre cessant, tret dels supòsits en què es demostri una actuació dolosa per part de NEXICA. NEXICA no serà responsable dels problemes derivats de la falta d'accés o connectivitat a Internet quan aquests problemes siguin conseqüència de causes que no es troben sota el control de NEXICA o que no s’hagin pogut preveure, com per exemple, les causes fortuïtes o de força major. NEXICA no exerceix cap tipus de control sobre la licitud dels continguts transmesos, emmagatzemats, rebuts o accessibles per mitjà dels Serveis contractats, i no és responsable de cap acció que se’n pugui derivar.

10.4. NEXICA respondrà única i exclusivament d’acord amb les disposicions que estableix l’Acord de Nivell de Servei corresponent (SLA). Les compensacions exigibles no podran excedir en cap cas els termes pactats en l’SLA. Així doncs, la responsabilitat màxima de NEXICA pels danys i perjudicis provocats, quedarà limitada en la seva globalitat a un import equivalent a una quota mensual vigent en l’anualitat en curs del servei afectat. A aquests efectes, s’entendrà com a acte o omissió incorrecte, qualsevol incompliment involuntari, real o presumpte, de les obligacions de NEXICA, o tota negligència, error o omissió, declaració inexacta o incerta, que es produeixi de forma exclusiva durant el desenvolupament dels Serveis professionals prestats per NEXICA.

10.5. En cas que la prestació dels Serveis faci necessari disposar d’una clau d’accés per tal de configurar els Serveis o l’accés als equips tècnics de NEXICA, del propi Client o d’un tercer, el Client només hi accedirà per allotjar, modificar o suprimir les seves dades. A aquests efectes, NEXICA facilitarà al Client i a les persones de contacte autoritzades, un nom d’usuari i clau perquè puguin accedir-hi. El Client serà responsable de mantenir i controlar la clau que li sigui assignada. NEXICA podrà modificar la clau si el Client així ho sol·licita i li ho farà saber per carta certificada o mitjançant un correu electrònic, i de forma encriptada. El Client assumirà la responsabilitat derivada d’un ús indegut d’aquestes contrasenyes per part del personal de la seva empresa o bé per part de tercers, i eximeix a NEXICA de qualsevol reclamació derivada de l’ús indegut d’aquestes contrasenyes.

11. Propietat intel·lectual sobre els continguts i la seva reproducció

El Client atorga a NEXICA una llicència no exclusiva per reproduir o copiar les dades allotjades als equips amb la finalitat única i exclusiva de poder prestar correctament els serveis. El Client declara que disposa dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents per allotjar les dades que siguin transferides o allotjades als equips de NEXICA sense vulnerar cap dret de tercers.

12. Durada i cancel·lació

12.1. Els Serveis prestats tindran una durada mínima d’un (1) any, llevat que en el Contracte de Prestació de Serveis específic s’indiqui un termini diferent. Un cop finalitzat aquest termini sense que cap de les parts manifesti la seva voluntat de resoldre’l per escrit i amb una antelació de trenta dies naturals al venciment del termini inicialment contractat o, si s’escau abans del venciment de qualsevol de les pròrrogues, es prorrogarà automàticament per períodes successius equivalents al període de durada anual inicial contractat.

12.2. Les sol·licituds de baixa totals o parcials dels serveis d'un Projecte s'hauran de fer per escrit i amb un preavís no inferior a trenta (30) dies.

12.3. En el supòsit que el Client, amb anterioritat a la finalització del termini inicial o de qualsevol de les pròrrogues, resolgui anticipadament el Contracte de Prestació de Serveis contractat, els Serveis causaran baixa efectiva l’últim dia del mes següent a la data de comunicació. En aquest supòsit, el Client haurà d’indemnitzar NEXICA amb una quantitat equivalent al cent per cent de les mensualitats pactades que, si s’escau, han quedat pendents de pagament des de la data efectiva de la resolució fins a la data prevista de finalització del contracte.

12.4. Un cop assolit el període de pròrroga d'un Contracte de Prestació de Serveis, el client podrà sol·licitar la baixa total o parcial de qualsevol dels serveis que formin part d'aquest contracte sense incórrer en penalització, llevat que hi hagi costos residuals de renovació de llicències, equipament o serveis exclusius de client en què Nexica hagi incorregut durant la fase de prolongació del Contracte. En aquest cas Nexica facturarà al client pel total d'aquests costos residuals sempre que aporti la documentació i justificació corresponent.

12.5. En qualsevol cas, la suspensió o cancel·lació anticipada dels serveis per qualsevol de les causes expressades en aquestes condicions o per l’exercici per part del Client del seu dret de resolució no li donarà dret a la devolució de les quantitats pagades per la prestació del servei corresponents al període en curs. No obstant això, ambdues parts quedaran vinculades per les obligacions que, per la seva pròpia naturalesa, sobrevisquin a la terminació d’aquest.

12.6. En el supòsit que el Client decideixi desistir de dur a terme un projecte abans de finalitzar-lo, haurà de pagar la totalitat del preu corresponent a la fase de desenvolupament en què es trobi el Projecte o Servei en el moment de produir-se la cancel·lació, i en el seu defecte, un mínim corresponent al 35 % total del projecte, contracte o servei signat, en concepte de despeses de gestió.

12.7. En cas de resolució del Contracte, NEXICA no procedirà al canvi i/o la retirada dels serveis o equips fins que no es faci efectiu el pagament de les factures pendents de cobrament, de conformitat amb el que s’estableix en aquestes Condicions Generals.

13. Resolució del contracte de prestació de serveis

Aquestes Condicions Generals podran resoldre’s en els supòsits següents:

a) L’incompliment per part de qualsevol de les parts de les obligacions establertes al contracte de prestació de serveis o en aquestes condicions generals, mitjançant un requeriment previ a la part incomplidora de quinze (15) dies perquè compleixi l’obligació incomplerta. Aquest termini no existirà per al supòsit d’impagament o retard en el pagament del Preu.

b) L’extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les parts o el fet que qualsevol dels contractants caigui en situació de concurs de creditors o liquidació.

c) En el supòsit que el Client hagi estat sancionat per l’Agència de Protecció de Dades o en el supòsit que aquesta determini que ha comès alguna infracció en matèria de protecció de dades.

d) En els supòsits que el Client utilitzi els serveis per dur a terme alguna de les següents activitats: activitats il·legals, bombing, publicació de "cracks" o números de codis de programes protegits per la legislació espanyola de propietat intel·lectual, spamming, ús dels serveis per intercanviar documents protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altra que en un futur pugui ser declarada il·legal per algun tribunal. En tot cas, la terminació del Contracte no exonera les Parts a complir les seves obligacions pendents.

14. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran i s’interpretaran d’acord amb les lleis de l’estat espanyol i se sotmetran a la jurisdicció dels tribunals i jutjats de Barcelona, en els supòsits en què el Client sigui un empresari o un professional en l’exercici de les seves funcions, amb renúncia al seu fur propi.

15. Assessorament

El Client manifesta i reconeix haver rebut assessorament abans de signar aquestes Condicions Generals, així com del Contracte de Prestació de Serveis, per part d’un assessor coneixedor de la matèria, a més d’haver pogut negociar els termes i el contingut de les esmentades Condicions Generals.

16. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula de les Condicions Generals o del Contracte de Prestació de Serveis fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç; la resta de les Condicions Generals o del Contracte de Prestació de Servei subsistirà, i la disposició o la part de la disposició afectada es considerarà com a no posada.