Avís legal

1. Informació general del lloc web

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (en endavant, "LSSICE"), a continuació s’exposa la informació general relativa a aquest lloc web:

Titular: Econocom Nexica, S.L.U. (en endavant, “Nexica”).
Domicili social: Acer, 30, 1r 4a. 08038 Barcelona
C.I.F.: B-61125712
Contactequalitat@nexica.com
Telèfon: 900 800 296
Dades registrals: Registre mercantil de Barcelona; Full 148465; Foli 0110; Volum 29077; Llibre 5831, Inscripció 1era.

2. Condicions d’ús

2.1. Accés al lloc web
L’accés al lloc web és gratuït, tret del cost associat a la connexió mitjançant la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’usuari.

2.3. Necessitat de registre 
Amb caràcter general, per tal d'accedir als serveis i als continguts del lloc web no serà necessari registrar l’usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al registre previ de l'usuari.

Les dades introduïdes per l'usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. L'usuari registrat serà responsable en cada moment de la custòdia de la seva contrasenya, i assumirà en conseqüència, qualsevol tipus de dany i perjudici que pugui derivar de fer-ne un ús indegut. Així mateix, també serà responsable de la cessió, revelació o pèrdua de la contrasenya. A aquests efectes, es considerarà que l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts duts a terme utilitzant la contrasenya d'un usuari registrat es corresponen amb aquest usurari i, per tant, serà aquest usuari la persona responsable de l’ús que se’n faci.

2.4. Normes d’ús del lloc web
L'usuari s'obliga a fer un ús del lloc web, de tot el seu contingut i dels serveis d’acord amb la llei, la moral, l'ordre públic i aquestes Condicions Generals. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis o continguts del lloc web i a no emprar-los per dur a terme activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

L'usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, fitxers de so i imatge, fotografies, software, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i aquestes Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i software nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor de l'accés, els seus proveïdors o altres usuaris de la xarxa d’Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que es consideri publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació, tret d’aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes amb aquesta finalitat.

VI.- No introduir o difondre qualsevol tipus d’informació i continguts falsos, ambigus o inexactes que indueixin a error als receptors de la informació.

VII.- No suplantar altres usuaris fent servir les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del lloc web.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del lloc web o a tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L'usuari s'obliga a mantenir indemne a Nexica davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades. Nexica es reserva el dret a demanar la indemnització per danys i perjudicis que s’escaigui.

2.5. Exclusió de responsabilitat
Nexica no assumeix cap tipus de responsabilitat pel que fa a les actualitzacions d'aquest lloc web que es duguin a terme per tal de mantenir la informació actualitzada, ni garanteix tampoc que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l'usuari haurà de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest lloc web.

L’accés al lloc web no implica l’obligació per part de Nexica de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar de les eines adients per a detectar i desinfectar els programes informàtics nocius.

Nexica no es fa responsable dels danys produïts en el software i als equips informàtics dels Usuaris o de tercers mentre es fa ús dels serveis oferts al lloc web.

Nexica no es fa responsable dels danys o perjudicis de qualsevol tipus generats en l'usuari que comportin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del servei o bé amb caràcter previ.

2.6. Continguts i serveis enllaçats mitjançant el lloc web
El servei d'accés al lloc web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, "llocs enllaçats"). En aquests casos, Nexica només serà responsable dels continguts i serveis oferts als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la deguda diligència. En cas que l’usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a Nexica, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar l'enllaç corresponent.

L'existència de llocs enllaçats no ha de pressuposar en cap cas l’existència d'acords entre Nexica i els responsables o titulars d’aquests enllaços, ni la recomanació, promoció o identificació de Nexica amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Nexica no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni de qualsevol altre dany que no sigui imputable directament a Nexica.

2.7. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del lloc web són propietat intel·lectual de Nexica, o si escau, de tercers. A títol merament enunciatiu, s’inclouen en els continguts els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, software, vincles i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i els seus codis font. Els drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual no es cedeixen a l’usuari.

A més a més, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Nexica o bé de tercers i l’accés al lloc web no atribueix cap dret sobre cap d’ells.

2.8. Protecció de dades de caràcter personal
Nexica declara que compleix la normativa vigent relacionada amb la Protecció de Dades, en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com amb el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L'usuari declara que tota la informació facilitada a Nexica és certa, completa i precisa i d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades, la persona que contracta la compra d'algun dels productes o serveis oferts mitjançant de la pàgina web de Nexica autoritza expressament a Econocom Nexica, S.L.U. a incorporar en un fitxer automatitzat les dades de caràcter personal que figuren en els formularis omplerts que són imprescindibles per poder oferir els serveis sol·licitats.

El responsable del fitxer és l'entitat mercantil Econocom Nexica, S.L.U. i a efectes de l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició previstos a la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa a disposició de tots els clients la següent adreça: Econocom Nexica, S.L.U., amb domicili al Carrer Acer, 30-32, 1r 4a, CP: 08038 de Barcelona, i la següent adreça de correu electrònic: qualitat@nexica.com.

Les dades que enviï l’usuari mitjançant la web de Nexica o la informació remesa per la web, es troba protegida per les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries en funció del nivell de seguretat aplicable a les dades tractades. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que n’impedeixen l'accés a tercers no autoritzats.
Nexica fa tot el possible per tal de disposar de sistemes actualitzats que permetin garantir la major eficàcia d'aquests sistemes de seguretat.

2.9. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si cualquier cláusula incluida en las presentes Condiciones Generales fuese declarada total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las presentes Condiciones Generales en todo lo demás, considerándose tal disposición total o parcialmente por no incluida.

2.10. Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquestes Condicions Generals queden subjectes o s’interpretaran d’acord amb l’ordenament jurídic espanyol en tot allò que no quedi plenament establert. Nexica i l'usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués derivar de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals pertinents al domicili de l'usuari.